Skip to content

KONGRES RÓŻNORODNOSĆI 2021

rejestracja: https://hopin.com/events/copy-of-kongres-roznorodnosci-2021?ref=50b518d4320d

KLAUZULA RODO / GDPR

(scroll down for English)

Szanowni Państwo, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy: 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest: 

GoodBrand & Company sp z o. o. z siedzibą w Warszawie, 

 1. Imbirowa 6K, 

02-797 Warszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117314, NIP 525-200-91-67. 

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu email, oraz dane kontaktowe będą przetwarzane przez Administratora tylko w ramach wydarzenia „Kongres Różnorodności” na, które się Państwo zapisali w niżej wymienionych celach: 

 1. Rejestracji na wydarzenie oraz kontaktu z uczestnikami w ramach czynności organizacyjnych poprzedzających wydarzenie oraz przekazaniem wybranych materiałów po wydarzeniu na podstawie Państwa zgody, którą jest zapisanie się na wydarzenie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 2. Zachowania wymogów bezpieczeństwa na zorganizowanych wydarzeniach związanych z prowadzeniem listy uczestników wynikający z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust.1 lit. f) RODO);
 3. W pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością, w tym w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów związanych z koniecznością dochodzenia roszczeń związanych z realizowanymi zadaniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 4. Prowadzenia statystyk i raportów oraz archiwizacji na wewnętrzne potrzeby Agencji związanych z liczbą uczestników jako wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze związanego z działalnością publiczną (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 5. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe zgłaszającego mogą być przekazywane: 

 • podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom świadczonych usług, dostawcom usług teleinformatycznych i sprzętu technicznego; 
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora Danych usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową – wyłącznie w razie potrzeby uzasadnionej przepisami obowiązującego prawa;
 • partnerom konferencji – Henkel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa – w celach marketingowych
 • współorganizatorom konferencji, warsztatów, w których będą Państwo brali udział. 4. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez 12 miesięcy od zakończenia wydarzenia lub do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania: ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub ich przeniesienia. 

Okres przechowywania w ramach realizacji celów raportowych oraz archiwalnych – przez 5 lat od zakończenia organizowanego wydarzenia. 

W zakresie roszczeń zgodnie z realizowanymi zadaniami stosownie do terminów przedawnień dla danego stosunku prawnego. 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Z ograniczeniami wskazanymi w RODO, każdemu przysługuje prawo do: 

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 • prawo do usunięcia danych osobowych; 
 • przeniesienie danych do innego administratora danych lub do wnioskującego (w zakresie określonym w art. 20 Regulacji).

Z powyższych uprawnień można skorzystać, składając wniosek na adres e-mail rodo@b-better.pl. W niektórych przypadkach w celu weryfikacji, Administrator może prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie wnioskującego. 

 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwy udział w wydarzeniu 

—- 

GDPR 

registration: https://hopin.com/events/copy-of-kongres-roznorodnosci-2021?ref=50b518d4320d

The administrator of your data is Goodbrand & Company Polska, located at ul. Imbirowa 6K in Warsaw. If you do not want to receive information from us, all you have to do is contact us by email at the following email address: rodo@b-better.pl. 

From 25 May 2018, Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and their free movement (Regulation) applies. In connection with the above, we kindly inform you that your personal data will be processed, in accordance with art. 6 of the Regulation, para. 1 point a and c. Providing your personal data is voluntary. 

Each of you has the right to: 

 • access to the content of your data,
 • rectification, deletion or limitation of data processing,
 • data transfer,
 • raising an objection,
 • withdrawal of consent at any time without affecting the lawfulness of processing, • which was made on the basis of consent before its withdrawal.