Skip to content

Klauzula informacyjna – Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Goodbrand & Company Polska Sp z o.o., ul. Wiślana 8/3 00-317 Warszawa w związku z wymogami art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Goodbrand & Company Polska Sp z o.o., ul. Wiślana 8/3 00-317 Warszawa (dalej: my). 

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Goodbrand & Company Polska Sp z o.o., Imbirowa 6K, 02-797 Warszawa
 • mailowo: rodo@b-better.pl 
 • telefonicznie: 500 900 500

 

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

a) prowadzenia rekrutacji na stanowiska wskazane w opublikowanych ogłoszeniach rekrutacyjnych, w tym dane: określone w Kodeksie pracy, aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C RODO,

  1. inne informacje pozyskane w związku z wypełnieniem formularza przy wysłaniu zgłoszenia i rozmową kwalifikacyjną np. o oczekiwanym wynagrodzeniu, Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B RODO,
  2. pozostałe dane podane przez Ciebie dobrowolnie w przesłanym do Nas zgłoszeniu rekrutacyjnym tj. wizerunek, zainteresowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO,
  3. kontaktowe służące do Twojej identyfikacji i wymiany pomiędzy nami korespondencji, w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO,
  4. wrażliwe o Twojej niepełnosprawności podane przez Ciebie dobrowolnie i z własnej inicjatywy, aby spełnić nasze obowiązki i wykonać Twoje szczególne prawa m. in. w związku z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej, zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty na podstawie art. 9 ust. 2 lit. B RODO,
  5. zamieszczone w referencjach od poprzednich pracodawców albo uzyskane podczas naszych rozmów z pracodawcami na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit. A RODO,

b) prowadzenia rekrutacji w przyszłości, jeśli wyraziłeś na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO,

c) realizacji Twoich praw wynikających bezpośrednio z RODO zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C RODO,

d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji w związku z art. 6 ust. 1 lit. F RODO.

W celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym, nie zbieramy od Ciebie danych nadmiarowych, do których należą m.in. dane szczególnej kategorii wskazane w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tj.: pochodzenie rasowe, poglądy polityczne, przekonania religijne itd.

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu do czasu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 5 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody. W celu realizacji Twoich praw wynikających bezpośrednio z RODO i w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami związanymi z rekrutacją przez okres 6 lat.

4. Dane przetwarzane w związku z przedstawieniem propozycji współpracy

 Jeśli to my zainicjowaliśmy kontakt z Tobą to Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia propozycji współpracy w związku z prowadzonymi rekrutacjami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO. Dane osobowe pozyskaliśmy z powszechnie dostępnych źródeł tj. jawne państwowe rejestry i jak i portali społecznościowych zrzeszających osoby zainteresowane rozwojem zawodowym. Kategorie danych, które posiadamy na Twój temat dotyczą przede wszystkim imienia, nazwiska, zawodu oraz danych kontaktowych.

Możemy również otrzymać Twoje dane osobowe udostępnione nam przez  agencje rekrutacyjne, z którymi współpracujemy (strony trzecie). Dane te będziemy przetwarzać na podstawie Twojej zgody w związku z art. 6 ust 1 lit. A RODO. Kategorie danych osobowych, które posiadamy na Twój temat dotyczą przede wszystkim imienia, nazwiska, danych kontaktowych, wykształcenia i innych danych, które zawarłeś w swoim CV.

5.Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe do następujących kategorii odbiorców:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w Naszym imieniu, są to podmioty którym zlecamy realizację różnego rodzaju usług, np. IT,
 2. podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 3. podmiotom upoważnionym przez Ciebie.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 4. prawo usunięcia danych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu, jeśli Twoje dane przetwarzamy w oparciu o nasz usprawiedliwiony interes,
 6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Jeśli Twoje dane przetwarzamy na podstawie zgody, to masz prawo do jej wycofania w każdym momencie, kontaktując się z nami pod adresem rodo@b-better.pl. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. Przekazywanie danych do Państw Trzecich

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Nami a takim podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej. Możemy również przekazywać Twoje dane osobowe poza teren Unii Europejskiej na podstawie Twojej wyraźnej zgody, po wcześniejszym powiadomieniu Cię o ewentualnym ryzyku, które może wiązać proponowane przez Nas przekazywanie Twoich danych osobowych.

2. Obowiązek podania danych

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podobnie podane wskazanych powyżej danych niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy i niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.